Ogłoszenie dla inwestorów alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez Mountnut Investment sp. z o.o. o zmianach dotyczących obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych

Szanowni Państwo,

Realizując wymóg przewidziany postanowieniami art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 poz. 1723, dalej również jako: „Ustawa zmieniająca”), przekazujemy Państwu informacje o zmianach zasad obejmowania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych.

Ilekroć w niniejszym oświadczeniu jest mowa o ASI lub o alternatywnej spółce inwestycyjnej, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, należy przez to rozumieć z osobna spółkę:

 • Mountnut Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna;
 • Mountnut Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Real Estate Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna;
 • Mountnut Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Mr3 Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna.

Minimalna wartość wnoszonego wkładu

Dotychczas obowiązujące zasady związane z obejmowaniem praw uczestnictwa w ASI przez podmiot inny, niż wymieniony w art. 2 pkt 13a lit. a-m ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 681 z późn. zm.; dalej również jako: „Ustawa o funduszach”), wiązały się łącznie z koniecznością wystąpienia przez taki podmiot z wnioskiem o traktowanie jako klienta profesjonalnego oraz ustaleniem, że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustalał wiedzę podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczył.

W wyniku zmiany przepisów dokonanych Ustawą zmieniającą, poza koniecznością złożenia wniosku, wykazaniem posiadania wiedzy i doświadczenia pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także wymogiem ustalenia wiedzy o zasadach traktowania klientów profesjonalnych, od 28. września 2023 r., w przypadku, gdy podmiotem wnioskującym o traktowanie jako klienta profesjonalnego będzie osoba fizyczna, wymogiem, którego spełnienie warunkować będzie możliwość uznania tej osoby za klienta profesjonalnego będzie, poza obowiązkami, o których mowa powyżej,  wniesienie wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.

Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro ustalać się będzie przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu.

Dodatkowe ograniczenia dotyczące źródła pochodzenia środków przeznaczonych na pokrycie wkładu

Zgodnie z nowymi wymogami, środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu do ASI od 29 września 2023 r. nie będą mogły pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.

Wpływ nowych przepisów na dotychczasowych inwestorów ASI

Zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 Ustawy zmieniającej, osoby fizyczne posiadające w dniu wejścia w życie Ustawy zmieniającej (29. września 2023 r.) prawa uczestnictwa ASI, których wartość wkładu do ASI wynosi mniej niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro, pozostają inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Osoby fizyczne, o których mowa powyżej, nie mogą obejmować nowych praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, w szczególności uczestniczyć w obejmowaniu akcji nowej emisji, sprzedaży akcji własnych, podwyższeniu wartości nominalnej akcji, jeżeli wartość nowych wkładów liczonych łącznie z dotychczasowymi wkładami tych osób fizycznych będzie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro oraz o ile nie zostanie dokonana pozytywna ocena osoby fizycznej zgodnie z art. 70k ust. 1 Ustawy o funduszach w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą.

Zgodnie z art. 70k ust. 1 Ustawy o funduszach, w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą:

 1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy o funduszach oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.

Dodatkowe obowiązki informacyjne

Realizując wymóg przewidziany postanowieniami art. 56 ust. 4 Ustawy zmieniającej, poza przekazaniem informacji, o których mowa powyżej, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby poinformować Państwa o treści art. 8a ust. 4 oraz art. 70k Ustawy o funduszach w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą. Treść obu przepisów zamieszczamy poniżej:

Art. 8a ust. 4 Ustawy o funduszach

 1. Alternatywna spółka inwestycyjna nie może zawrzeć umowy pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, dokonywać emisji obligacji lub innych papierów wartościowych niebędących prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, jeżeli udzielającym pożyczkę lub zawierającym inną umowę o podobnym charakterze albo obejmującym lub nabywającym obligacje lub inny papier wartościowy jest osoba fizyczna. Ograniczenie to nie dotyczy osoby fizycznej uznanej za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem art. 70k ust. 1 i 3.

Art. 70k Ustawy o funduszach

 1. Zarządzający ASI, na wniosek podmiotu innego niż określony w art. 2 pkt 13a lit. a-m Ustawy o funduszach oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować ten podmiot jak klienta profesjonalnego, pod warunkiem że podmiot ten posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych oraz właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami, a także spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3. Przed uwzględnieniem wniosku zarządzający ASI ustala wiedzę tego podmiotu o zasadach traktowania klientów profesjonalnych w zakresie, którego wniosek dotyczy.
 2. Zarządzający ASI, na wniosek klienta profesjonalnego oraz w zakresie określonym w takim wniosku, może traktować go jak klienta detalicznego. Zarządzający ASI może traktować klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego również pomimo braku takiego wniosku w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej, która uzyskała zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/760.
 3. Osoba fizyczna może być uznana za klienta profesjonalnego, jeżeli wartość jej wkładu do alternatywnej spółki inwestycyjnej będzie nie mniejsza niż równowartość w złotych kwoty 60 000 euro.
 4. Środki na wniesienie przez osobę fizyczną wkładu lub udziału w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie mogą pochodzić z pożyczki, darowizny lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub jednostką powiązaną z tymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.
 5. Równowartość w złotych kwoty wyrażonej w euro, o której mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień wniesienia wkładu lub udziału.
 6. Czynność prawna mająca za przedmiot prawa uczestnictwa w alternatywnej spółce inwestycyjnej, prowadząca do przeniesienia tych praw lub uprawnień z nich wynikających na podmiot inny niż inwestor tej alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz zarządzający ASI zarządzający tą alternatywną spółką inwestycyjną wymaga wyrażenia zgody w formie pisemnej przez zarządzającego ASI zarządzającego tą alternatywną spółką inwestycyjną. Zarządzający ASI odmawia wyrażenia zgody, jeżeli po dokonaniu weryfikacji podmiot, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie spełnia warunków pozwalających na jego uznanie za klienta profesjonalnego, z uwzględnieniem ust. 3 i 4. Czynność prawna dokonana bez wyrażenia zgody przez zarządzającego ASI jest nieważna.
 7. Przepisów ust. 3-6 nie stosuje się, w przypadku gdy co najmniej 50% praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej posiadają klienci profesjonalni, o których mowa w art. 2 pkt 13a lit. a-m.