Polityka prywatności
serwisu internetowego MOUNTNUT INVESTMENT Sp. z o. o. ASI S.K.A.

Niniejszy dokument zawierający Politykę Prywatności („Polityka”) i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenie mountnut.pl zwanych dalej także „Serwisem” został stworzony i przyjęty przez MOUNTNUT INVESTMENT Sp. z o. o. ASI S.K.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897467, REGON: 388769027, NIP:7272849598, (zwaną dalej: „MOUNTNUT INVESTMENT”, „Administrator” lub „my”) w celu:

 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z Serwisu poprzez zapewnienie im  bezpieczeństwa zgodnie ze standardem wymaganym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L  z 2016 r.  Nr 119 str. 1 (dalej: RODO);
 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z Serwisu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.

Wprowadzenie

 1. Administratorem danych jest: MOUNTNUT INVESTMENT Sp. z o. o. ASI S.K.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897467, REGON: 388769027, NIP:7272849598, email: tomasz.gora@homerevyou.pl, tel. 602 418 523 (dalej: „MOUNTNUT INVESTMENT”, „Administrator” lub „my”)
  Wszystkie pytania odnośnie Państwa danych osobowych oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać do naszego Inspektora Ochrony Danych – Grzegorza Polaka, na adres e-mail rodo@expressisverbis.pl.
 2. Skąd posiadamy Państwa dane?
  Otrzymaliśmy je od CROWDHOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Żwirki 17 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000834344, posiadająca NIP: 7272841846, oraz REGON: 385810580 na skutek skorzystania przez Państwa z funkcjonalności serwisu CROWDHOME polegającej na przekazaniu nam przez ten serwis Państwa danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w tym serwisie. Dane mogliśmy uzyskać również bezpośrednio od Państwa podczas zawarcia z nami umowy na realizację usług, a także później, w związku dalszym kontaktem z nami w celu poznania nowych ofert, omawiania wspólnych projektów lub na skutek wysłania do nas przez Państwa zapytania o jedną z naszych usług.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych
  Zawarcie i wykonanie Umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane lub do podjęcia działań w celu zawarcia takiej umowy.
  Kontakt – jeśli skontaktują się Państwo z nami wysyłając e-mail, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na przesłaną wiadomość. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zaś prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora stanowić będzie nasza komunikacja z Państwem.
  Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (np. tworzenie odpowiednich rejestrów lub realizacja uprawnień osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe) – aby spełniać obowiązki wynikające z przepisów dot. przetwarzania danych osobowych, przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego go obowiązku prawnego.
  Działania związane z ewentualnymi lub istniejącymi roszczeniami (np. ich ustalenie, dochodzenie lub obrona przed nimi) – przetwarzanie danych w związku ze wskazanymi działaniami oparte jest o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym w tym przypadku jest ustalanie lub dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy lub obrona przed takimi roszczeniami.
 4. Dobrowolność podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych nie stanowi obowiązku i jest całkowicie dobrowolne.
  Jeśli z jakiegoś powodu nie chcą Państwo podać wybranych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będą Państwo mogli korzystać z usług serwisu MOUNTNUT INVESTMENT
 5. Komu udostępniamy Państwa dane
  Twoje dane osobowe wykorzystujemy wewnętrznie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia wybranej przez Ciebie usługi oraz przekazujemy Twoje dane: – upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy i w wykonaniu Umowy zawartej przez Państwa z MOUNTNUT INVESTMENT. W szczególności są to dostawcy usług: informatycznych, hostingowych, oraz prawnych. – do Domu Maklerskiego Navigator S.A. w Warszawie ul. Twarda 18 w celu prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 6. Okres przechowywania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji poszczególnych celów, dla których są one przetwarzane. Co do zasady, dane osobowe zebrane w celu zawarcia i realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do wykonania obowiązków wynikających z tej umowy, chyba, że regulacje prawne, w szczególności rachunkowe lub podatkowe, obligują Administratora do przetwarzania danych osobowych przez dłuższy okres i/lub do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zależności od tego, który z ww. okresów jest dłuższy. Wyżej wskazane okresy przetwarzania danych mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku roszczeń i postępowań, np. sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia.
 7. Jakie prawa Państwu przysługują?
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak mogą Państwo z nich skorzystać.

  • Prawo dostępu do danych osobowych.
   W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do informacji, na swój temat, które są przez nas przetwarzane.
  • Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat.
   W każdym momencie mają Państwo prawo do sprostowania informacji dotyczących Państwa informacji, które są przez nas przetwarzane.
  • Prawo do usunięcia danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
   Usuniemy dane zgromadzone na Państwa temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane.
   Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Państwa temat lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Państwa dane ze względu na nasz ważny i uzasadniony interes lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Państwa dane wykorzystywane w celach marketingowych, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Państwa danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Państwa żądanie. O przyczynach odmowy zostaną Państwo zawsze poinformowani.
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
   Mają Państwo prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy na Państwa temat. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Państwa dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Państwa sposób i na wskazany adres.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody stanie się bezprawne.
 8. Profilowanie Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. Przekazywanie danych osobowych poza EOG Nie ujawnimy Państwa danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani udostępniane organizacjom międzynarodowym, chyba że zostaną zapewnione odpowiednie standardy ochrony danych.Jednocześnie przypominamy, iż MOUNTNUT INVESTMENT, której Państwo zaufali jako swojemu partnerowi w biznesie, nie wysyła do swoich Klientów zbędnego agresywnego spamu, reklam, marketingu. W takiej sytuacji możesz być pewnym, iż MOUNTNUT INVESTMENT nie udostępnia Twoich danych zewnętrznym firmom w tym przede wszystkim firmom marketingowym.

Definicja bezpieczeństwa

 1. Przez bezpieczeństwo przepływu danych w MOUNTNUT INVESTMENT, rozumie się zapewnienie:
  • Poufności informacji (uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim).
  • Integralności informacji (uniknięcie nieautoryzowanych zmian w danych).
  • Dostępności informacji (zapewnienie dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez osobę, której dane dotyczą).
  • Archiwizacji danych (przechowywania danych w miejscu niedostępnych dla osób trzecich, nawet po zaprzestaniu z ich korzystania).
  • Usunięcie danych po upływie określonego w umowie lub prawnie czasu od zaprzestania z nich korzystania (trwałe usunięcie z dysków i serwerów lub zniszczenie kopii papierowych).

Procedury bezpieczeństwa

 1. MOUNTNUT INVESTMENT stosuje adekwatne do sytuacji środki aby zapewnić bezpieczeństwo informacji.
 2. Jako dane podlegające szczególnej ochronie (informacje poufne) rozumie się:
  • informacje o realizowanych zamówieniach (zarówno planowane, bieżące jak i historyczne),
  • informacje finansowe,
  • informacje organizacyjne,
  • dane dostępowe do systemów IT,
  • dane osobowe,
  • inne informacje oznaczone jako „informacji poufne” lub „dane poufne”.
 3. Ochrona informacji wrażliwych, dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie, przeglądając nasze strony internetowe. Niniejsza Polityka ma na celu zagwarantowanie Użytkownikom Serwisów ochrony wszelkich dotyczących ich danych osobowych i informacji przekazywanych MOUNTNUT INVESTMENT przez Użytkowników za pomocą Serwisu, przed naruszeniem poufności tych danych i informacji oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką przed skorzystaniem z Serwisu.
 4. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. MOUNTNUT INVESTMENT nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Doradzamy Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies tych stron, jeżeli takowe zostały stworzone, a w przypadku ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 5. Prosimy zgłoszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie działania Serwisu na adres: tomasz.gora@homerevyou.pl. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi.
 6. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, stosownie do art. 5 ust.1 lit. c RODO. W szczególności zbierając za pomocą Serwisu dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do udzielenia informacji.
 7. Uzyskanie odpowiedzi na zapytanie wymaga podania w odpowiednim formularzu: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Podczas wysyłki formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki. Pola te są obowiązkowe. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).
 8. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. MOUNTNUT INVESTMENT przetwarza tylko takie dane informatyczne, które są generowane automatycznie przez połączenie internetowe Użytkownika, wyszukiwarkę, adres internetowy (np. adres IP, czas korzystania z danych stron, nazwy wybieranych stron, stosowane wyszukiwarki), a także plik bądź pliki „cookie”, służące do uwierzytelniania lub identyfikacji wyszukującego, w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz do badań diagnostycznych i marketingowych. MOUNTNUT INVESTMENT wykorzystuje powyższe dane wyłącznie do celów statystycznych, nie służą one do osobistej identyfikacji Użytkownika. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez MOUNTNUT INVESTMENT z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.

Pliki Cookies

 1. W ramach Serwisów wykorzystywane są pliki cookies (ciasteczka). Informacja o stosowanych w Serwisach plikach cookies wyświetla się na ekranie urządzenia Użytkownika niezwłocznie po wejściu do Serwisu.
 2. Użytkownik ma możliwość: a. wyrażenia zbiorczej zgody na instalację na urządzeniu wszystkich plików cookies stosowanych w Serwisie;
  b. wyrażenia zgód na instalację poszczególnych rodzajów plików cookies;
  c. odmowy wyrażenia zgody na instalację tych plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu (brak wyrażenia zgody z instalację plików niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu skutkuje niemożnością korzystania z niej).
 3. Akceptując zasady dotyczące plików „cookies” określone w Polityce, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i informacji dostosowanych do jego osobistych preferencji, dostarczanych przez internetowe platformy marketingowe usługodawców zewnętrznych (takich jak Google), opartych na danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację oraz systemu Google Remarketing wykorzystywanego przez MOUNTNUT INVESTMENT. Użytkownikowi Google przysługuje uprawnienie do wyłączenia reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb za pośrednictwem strony http://www.google.com/settings/ads.

Narzędzia stosowane w Serwisie

 1. Serwis korzysta z narzędzia Google Tag Manager w celu monitorowania stabilności i wydajności Serwisu. Narzędzie to analizuje informacje o tzw. tagach witryny i dane zapisywane w standardowych dziennikach żądań HTTP, które są w całości usuwane w ciągu 14 dni od otrzymania, nie zbierając jednak żadnych innych informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika. Więcej informacji na temat Google Tag Manager znajdziesz pod linkiem: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=pl.
 2. Serwis wykorzystuje także narzędzie do analizowania ruchu na stronie Matomo, które działa w oparciu o pliki cookies (pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na nie zgodę). Matomo umożliwia optymalizację strony internetowej z wykorzystaniem całkowicie zanonimizowanych informacji oraz uniknięcie ich przesyłania do innych podmiotów.
 3. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Nie są one ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
 4. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 5. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna. Pod podanymi poniżej linkami znajdują się informację dotyczące kontroli plików cookies w danej przeglądarce:

  MOUNTNUT INVESTMENT korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych ofert, ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW (potrzebne do analizy korzystania z Serwisu MOUNTNUT INVESTMENT), kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną ofertę, wykorzystanie narzędzia do komunikacji czy integracja z portalem społecznościom. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

  Facebook
  Serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki są aktywowane z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na znajdujący się na stronie przycisk z napisem „facebook”. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę w Serwisie z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności Facebook. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

 6. Przy korzystaniu z sieci publicznej bez podjęcia odpowiednich zabezpieczeń, istnieje ryzyko wykradzenia danych osobowych. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet – w tym usług oferowanych przez MOUNTNUT INVESTMENT w ramach elektronicznych kanałów dostępu – to: podszywanie się w celu wyłudzenia informacji, działanie złośliwego oprogramowania oraz niechciana poczta – spam. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów. MOUNTNUT INVESTMENT nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjemności i straty powstałe z powodu wykradzenia danych osobowych, które zostały podane w momencie połączenia się z Serwisem za pomocą niezabezpieczonej sieci publicznej.
 7. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością MOUNTNUT INVESTMENT. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
 8. MOUNTNUT INVESTMENT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (linki) znajdują się w Serwisie. Przechodząc na zewnętrzną witrynę Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności. MOUNTNUT INVESTMENT nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji oraz danych osobowych podanych przez Użytkowników oraz danych technicznych zebranych lub zgromadzonych przez administratorów innych stron internetowych.

Postanowienia końcowe

Administrator ma prawo dokonywania zmian w niniejszej Polityce.
Polityka wchodzi w życie z dniem 10.11.2021 r.

Kontakt

Zarabiaj
z nami

20%

Wojciech

+48 693 704 142

Zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami i poznaj szczegóły naszej oferty lub zostaw swoje dane wysyłając formularz kontaktowy. Odezwiemy się do Ciebie na wskazane dane w możliwie najkrótszym czasie.  MOUNTNUT INVESTMENT
  Sp. z o.o. ASI Sp. k.a

  ul. Kpt. Pilota Żwirki 17
  90-539 Łódź, Polska

  info@mountnut.pl

  KRS: 0000822196
  NIP: 7272840700
  REGON: 385221665